Styrelsearvoden

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid årsstämman den 22 maj 2019 beslutades att arvode skulle utgå med 320 000 SEK per år till styrelsens ordförande och 160 000 SEK till var och en av de andra styrelseledamöterna. Styrelsearvoden utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda av Nexttobekoncernen.