Styrelsearvoden

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid årsstämman den 20 juni 2018 beslutades att arvode skulle utgå med 300 000 SEK per år till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till var och en av de andra styrelseledamöterna. Styrelsearvoden utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda av Nexttobekoncernen. För räkenskapsåret 2017 utgick inget styrelsearvode eller annan ersättning till styrelsens ledamöter.