Sepsis

Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, är ett livsfarligt sjukdomstillstånd som inträffar när kroppens eget immunförsvar överreagerar på en infektion. När bakterier från en lokal infektion läcker ut i blodbanan kan det gå väldigt snabbt och flera organ kan slås ut av infektionen. Vem som helst kan utveckla sepsis t ex som följd av en vanlig urinvägsinfektion eller lunginflammation. Sepsis är ett globalt hälsoproblem och drabbar upp till 30 miljoner människor årligen.

Dödligheten i sepsis har i ett flertal studier visat sig vara 15–50 %, där dödligheten för patienter som utvecklat septisk chock ökar med 7,6 % för varje timme utan korrekt antibiotikabehandling (Kumar et al. Crit Care Med. 2006). Det avlider fler än 500 000 människor i USA och EU varje år till följd av sepsis, det är fler än alla dödsfall till följd av bröstcancer, prostatacancer och AIDS tillsammans. Snabb diagnostik vid sepsis är avgörande för att läkarna ska kunna sätta in korrekt antibiotikabehandling i tid.


Snabbare diagnostik bromsar utvecklingen av antibiotikaresistens

Det tar i dag mellan 24 och 72 timmar till dess bakterien är identifierad och information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits. I värsta fall har patienten dött när testresultaten är klara. Detta gör att patienten måste behandlas empiriskt, med bredspektrumantibiotika, tills svar från mikrobiologilaboratoriet har erhållits. Men en alltför bred antibiotikabehandling är resistensskapande.
Resistenta bakteriestammar är ett stort hälso-och sjukvårdsproblem. Infektioner som annars skulle vara triviala kan vara dödliga om den orsakande bakterien är resistent mot det givna läkemedlet. Dagens sjukvård är beroende av effektiva antibiotika, t.ex. vid kirurgiska ingrepp, transplantationer och cancerbehandlingar som alla innebär en ökad infektionsrisk. Om inte antibiotikaresistensutvecklingen hejdas kommer den att utgöra ett allvarligt hot mot sjukvården vilket gör den till ett av de största hoten mot människors hälsa.

Med en förkortad svarstid till optimal behandling kan användningen av bredspektrumantibiotika minskas avsevärt och antibiotikaresistensutvecklingen bromsas.

 


 

Hälsoekonomieffekter av 24 timmars snabbare AST-resultat