Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 22 maj 2019 valdes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, (Klostergatan 9, Box 179, 751 04 Uppsala) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Leonard Daun. Leonard Daun är medlem i FAR.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor även för räkenskapsåren 2017, 2018 och fram till årsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Leonard Daun var huvudansvarig revisor till och med årsstämman 2019.

Revisorn granskar bolagets räkenskaper på årsstämmans vägnar. Detta sker normalt åtminstone två gånger per år, då minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn. Revisorns externa granskning av bolagets bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman den 22 maj 2019 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd löpande räkning.