Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 20 juni 2018 valdes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, (Klostergatan 9, Box 179, 751 04 Uppsala) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2019. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Leonard Daun. Leonard Daun är medlem i FAR.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor även för räkenskapsåren 2016, 2017 och fram till årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Leonard Daun var huvudansvarig revisor till och med årsstämman 2018.

Revisorn granskar bolagets räkenskaper på årsstämmans vägnar. Detta sker normalt åtminstone två gånger per år, då minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn. Revisorns externa granskning av bolagets bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens ledning utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman den 20 juni 2018 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd löpande räkning.