Styrelsearvoden

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid årsstämman den 26 maj 2020 beslutades att arvode skulle utgå med 400 000 SEK per år till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av de andra styrelseledamöterna. Styrelsearvoden utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i Nexttobekoncernen.