Ledning

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på Bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. Bolagsledningen, som leds av Bolagets VD Jonas Jarvius, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Q-linea.

Innehav per den Augusti 31, 2022.

Jonas Jarvius
Chief Executive Officer (verkställande direktör)

Född: 1971
Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2008

Jonas Jarvius har omfattande erfarenhet av forskning och utveckling inom molekylärmedicin samt molekylärbiologisk detektion. Han har varit medgrundare i flertalet bolag samt är en av Q-lineas grundare. Han har även under många år varit verksam i ledande positioner i olika bioteknikföretag och har i dessa roller framgångsrikt ansvarat för projekt rörande bl.a. molekylär identifiering för säkerhetstillämpningar samt tillverkning och utveckling av medicintekniska produkter. Han har dessutom erfarenhet av certifiering enligt ISO-13485, en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk apparatur. Han har därutöver varit engagerad i ett flertal biotech-startups, som har vuxit till större organisationer.

Utbildning: Doktor i molekylärmedicin, Uppsala universitet, 2006, Medicine magisterexamen, Uppsala universitet, 1999.
Andra pågående uppdrag: Jonas Jarvius är styrelseordförande i Umbrella Science AB.

Innehav i Bolaget: Jonas Jarvius äger 273 152 aktier och 30 000 personaloptioner i Bolaget. Genom det helägda Bolaget Umbrella Science AB äger han ytterligare 14 705 aktier i Bolaget.

Mats Gullberg
Vice President (vice verkställande direktör) och Research Director (forskningschef)

Född: 1971
Anställd av Bolaget sedan 2013, Vice President (vice verkställande direktör) sedan 2016 och Research Director (forskningschef) sedan 2017

Mats Gullberg har omfattande erfarenhet av produktutveckling och kommersialisering samt arbete med immaterialrättsfrågor i bioteknikföretag. Han har tidigare arbetat med metodutveckling inom molekylär- och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Han har bred erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att driva projekt för att identifiera potentiella framtida produkter. Han har de senaste tio åren arbetat som huvudansvarig för patent- och immaterialrättfrågor, tidigare på bioteknikföretaget Olink AB och sedan 2014 på Q-linea. Sedan 2017 är han också ansvarig för forskningsavdelningen på Bolaget.

Utbildning: Doktor i medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2003, Magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap, mikrobiologi, Uppsala Universitet, 1995.
Andra pågående uppdrag: Mats Gullberg är styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB.

Innehav i Bolaget: Mats Gullberg äger 9 601 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Thomas Fritz
CCO

Född: 1964

Chief Commercial Officer sedan 2019

Thomas Fritz har mer än 20 års kommersiell erfarenhet inom mikrobiologi fältet och har dessutom arbetat inom kliniska, farmaceutiska och industriella marknader. Han ledde organisationer inom marknadsföring, försäljning, kundservice och support i olika regioner och var också verkställande direktör för en stor tillverkningsanläggning.
I sin tidigare roll fungerade han som Senior Director Commercial EMEA för Microbiology Division of Thermo Fisher Scientific.
Utbildning: Msc i mikrobiologi, Tuebingen universitet, Tyskland (1993)

Andra pågående uppdrag: Thomas Fritz är delägare och verkställande direktör i ATC GmbH

Innehav i Bolaget: Thomas Fritz äger 4 500 aktier, 12 620 prestationsaktierätter och 21 030 personaloptioner i Bolaget

Anders Lundin
Chief Financial Officer and Investor Relations (ekonomichef och IR-ansvarig)

Född: 1964
Chief Financial Officer and Investor Relations (ekonomichef och IR-ansvarig) sedan 2018

Anders Lundin har över 20 års erfarenhet av finansiellt arbete och ledarskap i internationella organisationer verksamma inom bl.a. medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Han har tidigare arbetat som CFO i ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm och han har även varit ansvarig för en börsnotering på amerikanska Nasdaqbörsen med tillhörande kapitalanskaffning.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, 1992.
Andra pågående uppdrag: Anders Lundin är grundare av och styrelseledamot i CFO Akuten AB.

Innehav i Bolaget: Genom det helägda Bolaget CFO Akuten AB äger han 14 705 aktier i Bolaget.

Henrik Jacobson

Chief Operating Officer (verksamhetschef)

Född: 1969
Anställd som produktionschef sedan 2021, Chief Operating Officer sedan 2022.

Henrik har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom främst operations och produktion. Han var med och skapade färdigmatskonceptet och företaget Gooh där han ansvarade för att bygga upp produktions- och logistikverksamheten. Detta arbete gav bra erfarenhet av att skapa och skala upp fabrik och organisation. Henrik har även varit produktionsdirektör inom Lantmännen Cerealia samt VD för Swedish Meats dotterbolag Esca Food Solutions.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet, 1995

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jacobson Energi AB, Skånings Åsaka Vind AB och Vida Vind AB.

Innehav i Bolaget: Henrik Jacobson äger 200 aktier samt 3 570 personaloptioner i Bolaget.

 

Tiziana Di Martino
Chief Medical Officer (medicinskt ansvarig)

Född: 1976
Chief Medical Officer sedan 2019

Tiziana Di Martino har mer än 16 års erfarenhet av klinisk praxis, forskning och medicinsk verksamhet i den mikrobiella diagnostiskindustrin. Hon har tidigare arbetat som Regional Medical Affairs Manager vid Abbott Molecular, Clinical and Scientific Affairs Manager EMEA hos Abbott Point of Care och chef för Clinical Development EMEA vid Accelerate Diagnostics. I dessa roller har hon framgångsrikt lyckats driva kliniska projekt relaterade till nya produktlanseringar.

Utbildning: läkare (MD), Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom (2003); magisterexamen (MSc) i toxikologi, University of Surrey (2011), MBA-examen, London Business School (2014).
Andra pågående uppdrag: Tiziana Di Martino har inga andra aktuella uppdrag.

Innehav i Bolaget:  Tiziana Di Martino äger 12 620 prestationsaktierätter i bolaget och 21 030 personaloptioner i Bolaget

Jonas Melin
Director Product Development (produktutvecklingsansvarig)

Född: 1976
Director Product Development (produktutvecklingsansvarig) sedan 2017

Jonas Melin har lång erfarenhet av forskning- och utveckling samt djup förståelse för tekniska och regulatoriska frågeställningar. Han har erfarenhet av projektledning och har framgångsrikt fört projekt från utveckling till regulatoriskt godkännande. Han har bl.a. varit projektledare för Meritas D-Dimer-test, Troponin-test och BNP-test samt ansvarig för den tekniska utvecklingen av Meritas troponin I.

Utbildning: Doktor i teknikvetenskap, Uppsala universitet, 2006, Civilingenjör teknisk biologi, Linköping universitet, 2002.
Andra pågående uppdrag: Jonas Melin är styrelseledamot i Melin Science AB.

Innehav i Bolaget: Jonas Melin äger 441 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.

Karl Sköld
Director Contract Development (kontraktstillverkningsansvarig)

Född: 1974
Director Contract Development (kontraktstillverkningsansvarig) sedan 2018

Karl Sköld har en bakgrund som forskare inom molekylärbiologi och farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Under perioden 2007-2016 var han verksam som grundare, styrelseledamot och forskningschef i Denator AB, ett bolag som utvecklat och säljer system för värmestabilisering av kliniska prover. Vidare är han medgrundare av Maurten AB som bland annat utvecklar energi- och näringsprodukter till idrottsmän och sjukvården. Under 2017 blev han VD i Umbrella Science AB vars verksamhet förvärvades av Q-linea under sommaren 2018.

Utbildning: Doktor i farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, 2006.
Andra pågående uppdrag: Karl Sköld är styrelseledamot i Hardcover AB, styrelsesuppleant i Laminaria Group AB och Maurten AB.

Innehav i Bolaget: Karl Sköld äger 21 030 personaloptioner i Bolaget. Genom det helägda bolaget Hardcover AB äger han ytterligare 1 029 aktier i Bolaget.

Victoria Lerneryd
Manager QA/RA (Kvalitets- och regulatoriskt ansvarig)

Född: 1984
Manager QA/RA (Kvalitets- och regulatoriskt ansvarig) sedan 2020

Victoria Lerneryd har över 10 års erfarenhet inom Quality Assurance och Regulatory Affairs för medicintekniska produkter, med hantering av kvalitetsledningssystem, QA samt regulatoriska audits och ansökningar. Hon har tidigare haft positioner som Quality Manager på St. Jude Medical och Quality & Regulatory Affairs Manager på Cavidi. Dessa roller har inkluderat ansvar för compliance från produktutveckling till produktion och post-market aktiviteter.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Uppsala Universitet (2009).
Andra pågående uppdrag: Victoria Lerneryd har inga andra pågående uppdrag.
Innehav i bolaget: Victoria Lerneryd äger 21 030 personaloptioner i bolaget.

Ulrika Stolpe
HR Manager (HR-ansvarig)

Född: 1967
Anställd av bolaget sedan 2012, HR Manager (HR-ansvarig) sedan 2019

Ulrika Stolpe har innan Q-linea arbetat med ekonomi, HR och kontorsdrift på små och stora nationella och internationella Life science-företag sedan 90-talet. År 2012 började hon på Q-linea som ekonomi och kontorschef. Fram till 2019 har hon drivit utvecklingen av företagets ekonomi och personal-administrativa processer och även tagit stor del i arbetsmiljöfrågor. I samband med att företaget börsintroducerades koncentreras nu hennes arbete kring HR där vi kan se en utveckling från 2012 med en snabb tillväxt i antalet anställda.

Andra pågående uppdrag: Ulrika Stolpe har inga andra pågående uppdrag.
Innehav i Bolaget: Ulrika Stolpe äger 3 441 aktier och 21 030 personaloptioner i Bolaget.