Integritetspolicy

Q-linea upprätthåller den högsta nivån av respekt för din integritet. För att främja vårt engagemang för att upprätthålla dina rättigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR” )har vi antagit denna Integritetspolicy. Denna policy kan uppdateras från tid till annan.

Vilken information samlar vi in och hur vi använder vi informationen?

Q-linea samlar in och använder personinformation från dig som anställd, arbetssökande, kund, leverantör eller annan som vill nyttja bolagets tjänster och produkter samt från dig som kontaktar oss. Q-linea kan även samla in och använda personinformation från dig som potentiell kund och/eller leverantör. Syftet med behandlingen av personinformationen kan variera. Behandling av dina personuppgifter sker dock alltid med stöd av en s.k. rättslig grund i enlighet med GDPR:s bestämmelser.

Anställda

Q-linea har utarbetat en särskild integritetspolicy som tillämpas på bolagets anställda, konsulter och förtroendevalda.

Arbetssökande

För dig som arbetssökande sparar vi de personuppgifter som anges i din ansökan/intresseanmälan och CV. Uppgifterna används i rekryteringssyfte av bolaget. Den rättsliga grunden för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR, s.k. intresseavvägning. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din ansökan/intresseanmälan gällande eventuell anställning hos oss.

Vid ansökan/ intresseanmälan informeras du om innehållet i denna Integritetspolicy och särskilt om dina rättigheter.

Kunder

För dig som kund till Q-linea samlar in och använder personinformation innefattande bl.a. företagsinformation och uppgifter om namn och kontaktuppgifter på anställda på dessa företag. Uppgifterna används i syfte att vi skall kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser med våra kunder. De rättsliga grunderna för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artiklarna 6.1.b), 6.1 c) och 6.1 f) i GDPR, d.v.s. dels avtal, dels rättslig förpliktelse och dels s.k. intresseavvägning. Behandlingen är tillåten för att uppfylla kundavtal, rättsliga förpliktelser rörande kundavtalet samt då behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundrelationen.

Leverantörer

För dig som leverantör till Q-linea samlar vi in och använder personinformation innefattande bl.a. företagsinformation och uppgifter om namn och kontaktuppgifter på anställda på dessa företag. Uppgifterna används i syfte att vi skall kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser med våra leverantörer. De rättsliga grunderna för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artiklarna 6.1.b), 6.1 c) och 6.1 f) i GDPR, d.v.s. dels avtal, dels rättslig förpliktelse och dels s.k. intresseavvägning. Behandlingen är tillåten för att uppfylla kundavtal, rättsliga förpliktelser rörande kundavtalet samt då behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera leverantörsrelationen.

Potentiella kunder/leverantörer

Q-linea samlar in och använder personinformation avseende potentiella kunder och i förekommande fall leverantörer innefattande bl.a. företagsinformation och uppgifter om namn och kontaktuppgifter på anställda på dessa företag. Uppgifterna används i marknadssyfte för kundbearbetning och för att kunna kontakta s.k. prospekts. Den rättsliga grunden för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR, en s.k. intresseavvägning. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna genomföra kundbearbetning och kontakt med s.k. prospekts.

Svara på frågor m.m.

När du kommunicerar med oss behandlar vi personuppgifter i form av namn. E-postadress och i förekommande fall även telefon och adressuppgifter samt de kommentarer du lämnar i vår kommunikation. Den rättsliga grunden för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR, s.k. intresseavvägning. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera dina frågor och kommentarer.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Q-linea behandlar även relevanta personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis redovisning- och skattelagstiftning. Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 c) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att Q-linea ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag.

Fastställa och göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Q-linea kan komma att behandla relevanta personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist uppstår mellan dig och Q-linea. Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att Q-linea ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att uppgifterna samlades in. Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy om det inte krävs att uppgifterna sparas under en längre period än vad som framgår av denna Integritetspolicy eller är tillåtet enligt lag. De kriterier som tillämpas för att avgöra hur länge vi sparar uppgifterna är:

  • så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners)
  • så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som Q-linea är bundet av (såsom exempelvis redovisnings- och skattelagstiftning)
  • så länge som är lämpligt mot bakgrund av Q-lineas rättsliga ställning

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Q-linea kan komma att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden som agerar på Q-lineas uppdrag samt till andra externa parter såsom exempelvis IT-leverantörer eller andra som tillhandahåller tjänster som behandlar personuppgifter enligt Q-lineas instruktioner. Om uppgifter lämnas ut och utlämnandet innebär en överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer Q-linea att säkerställa att avtal har ingåtts mellan Q-linea som överför personuppgifterna och extern part och/eller att andra säkerhetsåtgärder vidtagits innan sådan överföring sker.

Du har på begäran, rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området. I sådant fall vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i denna Integritetspolicy.

Säkerhet

Q-linea har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall hur vi behandlar dina personuppgifter. Exakt vilken information du har rätt till framgår av artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia på personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätten att få dina uppgifter raderade, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Radering av personuppgifter kan emellertid inte ske om uppgifterna krävs för att exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller om vi är skyldiga att behandla personuppgifterna enligt lag. Exakt under vilka förutsättningar du har rätt till radering framgår av artikel 17 i dataskyddsförordningen.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som behandlas med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte har några avgörande berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna kommer vi att upphöra med behandlingen.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring kommer vi alltid att upphöra med den behandlingen om du invänder mot den.

Rätt till begränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av en viss behandling av dina personuppgifter med innebörd att vi tillfälligt inte behandlar personuppgifterna annat än med ditt samtycke, för lagring, för rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av Q-linea från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den omfattning som behandlingen baseras på ditt samtycke.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi inte utfört behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fallet till Dataskyddsmyndigheten. Du kan även klaga till tillsynsmyndigheten där du arbetar eller har din hemvist. Länk till anmälan, se nedan.

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-klagomal.pdf

Kontakta oss

Har du har frågor om denna integritetspolicy, om behandlingen av dina personuppgifter, om du vill radera eller ändra felaktiga uppgifter eller i övrigt utöva dina rättigheter enligt GDPR vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna enligt nedan:

Personuppgiftsansvarig är Q-linea AB, 556729-0217

Dag Hammarskjölds väg 52 A
SE-752 37 Uppsala
contact@qlinea.com