ID teknik

Snabb identifiering av patogener

Känslig detektion och identifiering av patogener är avgörande för korrekt diagnostik och behandling av smittsamma sjukdomar. Detektion av patogener i blodprov är utmanande på grund av de höga kraven på specificitet, känslighet och snabbhet. Traditionell bakteriell identifiering bygger främst på odlingsbaserade metoder som kräver 12 till 24 h för isolering och ytterligare 24 till 48 h för artbestämning. Nyligen har MALDI-TOF masspektrometri, och multiplex PCR visat sig mer fördelaktiga för snabb bakteriell identifiering.

Q-lineas teknik för detektion av patogener är baserad på mycket specifika s.k. hänglåsprober och cirkel-till-cirkelkopiering (C2CA). Denna teknik möjliggör mycket hög grad av parallella analyser jämfört med PCR-baserade tekniker, och lämplig för identifiering av en stor mängd olika bakterier samtidigt med mycket hög specificitet.

Den molekylära tekniken bygger på en gedigen vetenskaplig grund som beskrivs i mer än 200 vetenskapliga publikationer i Science, Nature Genetics, Nature Biotechnology, Nature Methods och PNAS bland andra.


Molekylär identifiering av bakterier – direkt från blod

Genom att använda en kombination av s.k hänglåsprober och flera rullande cirkelkopieringssteg (RCA), kan specifik och känslig patogenidentifiering direkt i humant blod uppnås. Den höga nivån av multiplexering möjliggörs av hänglåsprobernas specificitet och tillåter att många olika bakterier detekteras samtidigt utan de problem med korsreaktivitet som multiplexerad PCR förknippas med.

Mycket specifika hänglåsprober tillsätts till provet och när de hittat sin målsekvens och bundit, kan de göras helt cirkulära, liksom ett hänglås, med hjälp av ett enzym som kopplar ihop ändarna. Denna cirkulära DNA molekyl kan sedan kopieras seriellt, s.k. rullande cirkelkopiering, med hjälp av tillsatt enzym och lösa DNA-byggstenar s.k. nukleotider. Nya kopierade cirklar blir i sin tur kopierade i flera omgångar så att man snabbt och enkelt får många kopior av en specifik del av bakteriens DNA.