AST data

AST resultat direkt från positiva blododlingar

Den testpanel som användes i denna studie innehöll tio olika antibiotika i fem till elva koncentrationer, vilka täcker EUCASTs kliniska brytpunkter. Två kliniska isolat i tio replikat vardera av P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, S. aureus, och E. faecalis spikades i blododlingsflaskor och inkuberades tills flaskorna larmade för växt. Ett prov från den positiva blododlingen analyserades med ASTar och MIC-resultaten presenterades inom 6h. Överrensstämmelse med referensmetoden (buljongspädning) var EA 96% och CA 95% för alla 476 bakterie-antibiotikakombinationer som testades.

AST tekniken i ASTar har genomgått omfattande tester med kliniskt relevanta patogener i olika provmatriser;

  • Över 224 olika stammar, inklusive flera sk challange strains

– 25 olika species
– Grampositiva och gramnegativa bakterier
– Kräsna bakterier som bara växer i sk fastidious media

  • 30 olika antibiotika
  • Totalt över 3000 bakterie-antibiotikakombinationer hittills, vilket ständigt ökar