Save lifetimes

Dagens tidskrävande sepsisdiagnostik leder till ökad dödlighet, hög kostnad för sjukvården och en överanvändning av bredspektrumantibiotika. Q-lineas helautomatiska AST system ASTar® kan leverera patientspecifik behandlingsrekommendation för val av antibiotika mer än 24 timmar snabbare än i dag. Snabb diagnostik räddar liv genom att spara tid.


Snabb AST-analys direkt från blod kultur

ASTar® är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling.


Sepsis – ett växande hot mot folkhälsan

Sepsis är ett globalt hälsoproblem som drabbar upp till 30 miljoner människor årligen. Sepsis är ett livshotande tillstånd, tiden till diagnos och rätt behandling är viktig för utgången, varje timme utan korrekt behandling ökar risken för att patienten dör. ASTar kortar tid till korrekt behandling med över 24 timmar.


Vill du veta mera? Prenumerera på våra nyheter!