Report from Extra General Meeting in Q-linea

UPPSALA, Sverige, 12 november, 2018 – Q-linea AB, ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar.

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 12 november 2018 i Uppsala. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Bolaget. Inom ramen för programmet kommer berörda att tilldelas aktier under förutsättning dels att de vid utgången av en treårig intjänandeperiod fortfarande är anställda i Bolaget, dels att vissa angivna strategiska och operationella mål för perioden avseende produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering uppnåtts.

För att kunna genomföra programmet beslutades dels om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 211 048 C-aktier till Carnegie Investment Bank, varav högst 50 458 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2018, dels att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2018, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTIP 2018, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål beslutades vidare att vederlagsfri överlåtelse av högst 160 590 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2018 och att högst 50 458 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2018. I syfte att kunna genomföra det ovanstående antogs också ny bolagsordning.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com,
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO och IR, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.

Denna information är sådan som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 11:00.